زیر این آسمان ابری

به معنای اسمش فکر می کند گل آفتابگردان …