گریه شد سد گلو ورنه به استقبالت

    جان همی خواست درآید چه کند راه نجست