لذت فردا به کامش تلختر گردد ز زهر

    هر که امشب می خورد اندوه فردا بیشتر