گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد

 ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد

چون به زیبایی تو حسرت عالم خوردند

 برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد