در دلم حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد 

و چه اندوه عجیبی ست که در خلوت دل 

یاد یک دوست نباشد

که تو را غرق تماشا سازد