چه سخت است

تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی

 و دل سپردن به قبرستان جدایی

وقتی می دانی پنج شنبه ای نیست

 تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند