با ادب با همه سر کن که دل شاه و گدا

در ترازوی مکافات برابر باشد

 صــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــب