چشم ها را شستم

 جور دیگر دیدم

 باز هم سود نداشت

 تو همان خائنی بودی

که باید دوستت داشت